Kategoriat
Tiedotteet

Juha Henriksson on valittu Europeana Members Counciliin

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Musiikkiarkiston johtaja Juha Henriksson on valittu vuosiksi 2024–2026 Europeana Network Associationin (ENA) Members Counciliin. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden ja Europeanan välistä yhteistyötä.

https://pro.europeana.eu/post/meet-the-new-europeana-network-association-members-councillors

Uutista päivitetty 28.1.2024: Juha Henriksson on valittu myös ENA:n 6-jäseniseen hallitukseen (Management Board) vuosiksi 2024–2026. Hallitus vastaa ENA:n strategisen vision suunnittelemisesta sekä edustaa ENA:a keskusteluissa koko Europeana-hankkeen strategiasta.

https://pro.europeana.eu/page/management-board

ENA on digitaalisen kulttuuriperinnön parissa työskentelevien asiantuntijoiden yhteisö. Jäsenistöä yhdistää yhteinen tavoite laajentaa ja parantaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuutta. Members Council päättää yhteisön toiminnan painopistealueista, ohjaa sen toimintaa sekä pyrkii edistämään Europeanan strategisia tavoitteita.

https://pro.europeana.eu/page/about-the-network

Europeana on verkkopalvelu, joka tarjoaa harrastajille, ammattilaisille, opettajille ja tutkijoille digitaalisen pääsyn Euroopan kulttuuriperintöaineistoon. Tällä hetkellä Europeanassa on jo 31 miljoonaa kuvaa, 24 miljoonaa asiakirjaa ja noin miljoona video- tai äänitallennetta.

https://www.europeana.eu/fi

Europeana ei kuitenkaan ole pelkästään verkkopalvelu, sillä sen lukuisissa eri työryhmissä kehitetään asiantuntemusta, työkaluja ja toimintatapoja kulttuuriperinnön digitalisaatioon sekä edistetään kulttuuriperinnön vaikuttavuutta ja käyttöä koulutuksessa, tutkimuksessa, luovassa toiminnassa ja virkistyksessä. Esimerkiksi Europeana Impact Playbook on työkalu, jota kehitetään kulttuuriperintöorganisaatioiden vaikuttavuuden kehittämiseen ja arvioimiseen. Impact Playbook on yksi niistä työkaluista, joihin Yksityisarkistojen neuvottelukunnan vaikuttavuustyöryhmässä perehdytään.

https://pro.europeana.eu/about-us/services-and-tools

Kategoriat
Uncategorized

Lausuntopyyntö luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi

Kansallisarkiston yhteydessä toimiva yksityisarkistojen neuvottelukunta pyytää kommentteja luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi.

Linkki lausuntopyyntöön:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d677468e-785b-43c7-8fa5-02e8a120b171

Valmisteilla oleva strategia kohdentuu yleisesti yksityisarkistotoimintaan eikä se ole yksittäisten yksityisarkistojen strategia, mutta jokainen yksityisarkistotoimija voi laatia yleisen strategian pohjalta oman toimintastrategiansa.

Tausta

Yksityinen arkistotoiminta kohdistuu yksityishenkilöiden, yhteisöjen, sukujen ja muiden yksityisten toimijoiden tuloksena syntyneeseen arkistoaineistoon. Se on tärkeä osa kansallista asiakirjallista, audiovisuaalista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä tutkimuksen infrastruktuuria. Arkistoivilla aineistoilla tulee olla tutkimuksellista ja/tai kulttuuriperintöarvoa.

Arkistolain piirissä olevien aineistojen käsittely (kuten viranomaisaineistot ja julkisen tehtävän hoidosta kertyneet aineistot) ei ole yksityisarkistotoimintaa. Yksityisarkistotoimijat käsittelevät aineistoja yleisen edun mukaisesti ja yleishyödyllisesti, jolloin esimerkiksi aineistoihin sisältyvien henkilötietojen käsittely on mahdollista tietosuojasäätelyn ja muun lainsäädännön puitteissa.

Muuttunut toimintaympäristö edellyttää yksityisarkistotoiminnan ja -palveluiden kehittämistä ja yhteistyötä. Talouden supistuvien reunaehtojen vuoksi suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja uusien rahoituslähteiden kartoittamista on lisättävä. Yhteistyö ja toimintojen kehittäminen yhdessä parantavat yksityisarkistotoiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. 

Yksityisarkistostrategia pohjautuu OKM:n kulttuuriperintöstrategiaan ja KAM-sektorin kokonaisarkkitehtuuriin, ja se valmistellaan yhteistyössä yksityisarkistotoimijoiden kanssa.

Yksityisarkistostrategian taustalla on Arkistoverkoston laatima nykytilan selvitys ” Yksityisarkistotoiminta Suomessa ” (2023), jossa kuvataan yksityisarkistotoimijat ja -aineistot, digitaaliset aineistot ja palvelut, toiminnan vaikuttavuus ja aineistojen käyttö, toimintaan vaikuttava lainsäädäntö, yhteistyöverkostot sekä yksityisarkistotoiminnan edunvalvonta. 

https://www.doria.fi/handle/10024/186570

Tavoitteet

Kommenttikierroksella saatua palautetta käytetään yksityisarkistotoiminnan strategian viimeistelyssä. Strategian viimeistelee palautteen pohjalta yksityisarkistojen neuvottelukunta. Strategia tullaan julkaisemaan syksyllä 2023.

Juha Henriksson

Arkistonjohtaja, Musiikkiarkisto

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Kategoriat
Uncategorized

Yksityisarkistotoiminta Suomessa -selvitys

Arkistoverkoston yhteistyössä laatima Yksityisarkistotoiminta Suomessa -selvitys on julkaistu. Se kertoo erilaisista yksityisistä aineistoista ja niiden arkistoinnista. Dokumentissa kuvataan muun muassa Kansallisarkiston, yksityisten arkistojen, Kansalliskirjaston ja muiden kirjastojen, museoiden, kuntien ylläpitämien arkistojen sekä kotiseutuarkistojen yksityisarkistotoimintaa ja kerrotaan niiden säilyttämistä yksityisarkistoaineistoista.

Selvitys kertoo myös yksityisarkistojen digitaalisista aineistoista ja palveluista, yksityisarkistotoiminnan vaikuttavuudesta ja aineistojen käytöstä, toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä sekä yksityis-arkistotoimintaan liittyvistä moninaisista yhteistyöverkostoista. Selvitys katsoo nykytilanteen lisäksi tulevaisuuteen.

Selvityksen laatinut Arkistoverkosto on arkistojen yhteistyöverkosto, joka perustettiin jatkamaan Arkistosektorin KDK-verkoston toimintaa KDK-hankkeen päättymisen jälkeen. Vapaaehtoiselta pohjalta toimivassa Arkistoverkostossa on tällä hetkellä mukana 25 organisaatiota. Arkistoverkoston kokouksissa muun muassa keskustellaan ajankohtaisista alan kysymyksistä ja yhteistyöstä sekä esitellään ajankohtaisia hankkeita. Verkostolla on keskeinen rooli tiedon ja osaamisen välittäjänä arkistosektorin eri toimijoiden välillä.

Yksityisarkistotoiminta Suomessa on laadittu tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriössä parhaillaan valmistelussa olevaa yksityisarkistostrategiaa.

Linkki selvitykseen:

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023022228290

Kategoriat
Tiedotteet

Yksityisarkistojen neuvottelukunta on nimetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt yksityisarkistojen neuvottelukunnan jäseniksi toimikaudelle 2023–2026 seuraavat henkilöt:

tiedonhallintapäällikkö Mari Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto

Assistant Professor (1.8.2023) Pasi Nevalainen, Jyväskylän yliopisto

ylitarkastaja Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto

kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto

arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen, Liikearkistoyhdistys

puheenjohtaja Johanna Mieto, Arkistoyhdistys

opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

vanhempi tutkija Sami Saramo, Siirtolaisuusinstituutti

arkistonjohtaja, FT Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliitto

tietopalvelupäällikkö Mikko Nykänen, Suomen Museoliitto

arkistonjohtaja Kristina Linnovaraara, Svenska Litteratursällskapet

arkistonjohtaja Marita Jalkanen, Kansan Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry

arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska, Porvarillisen Työn Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry​​​​​​​

Ensimmäisessä kokouksessa neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Henriksson.